උසස්

tages

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන හා තාක්‍ෂණික ක්‍රියාවට නැංවීමේ හැකියාව ඇති තාක්‍ෂණය පදනම් කරගත් උපාය.

20 පරිණත හා කාර්යක්ෂම සැපයුම් දාමයක් සමඟ වසර 20 ක නිෂ්පාදන පළපුරුද්ද.

“අවංක, බෙදාහදා ගැනීම සහ සාර්ථකත්වය” යන ආයතනික සංස්කෘතිය හේතුවෙන් ස්ථාවර හා ස්ථාවර මානව සම්පතක් මෙන්ම ක්‍රියාකාරී සේවක සහභාගීත්වය.

International “ජාත්‍යන්තර ප්‍රවේශය” සහ “චීනයේ නිෂ්පාදිතය” යන සංයෝජනයන් පිරිවැය .ලදායීතාවය කැප නොකර ඉහළ මට්ටමේ පාරිභෝගික තෘප්තියක් සහතික කරයි.


WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!